Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které jsou poskytovány SKI CLUBU BRNO v rozsahu požadovaném přihláškou do SKI CLUBU BRNO, včetně rodného čísla, jsou nezbytné pro řádné vedení členské základny spolku a pro ochranu práv spolku a jejich poskytnutí je tak povinné.

Požadované osobní údaje jsou v SKI CLUBU BRNO a následně pak v celé struktuře SLČR, jejímž je SKI CLUBU BRNO členem, evidovány nejen ze shora uvedeného důvodu pro oprávněnou činnost spolku, ale i z důvodu zajištění plnohodnotného využívání všech práv a výhod spojených s členstvím. Řádně evidovaná členská základna je např. podkladem pro stanovení příspěvku na činnost z vlastních zdrojů střešních organizací, pro jednání o uzavření kolektivních smluv s ochrannými organizacemi (OSA, Intergram). Osobní údaje jednotlivých členů jsou rovněž potřebné pro sjednání úrazového pojištění účastníků sportovních akcí, sjednání pojištění odpovědnosti trenérů apod.

Osobní údaje člena SKI CLUBU BRNO, včetně rodného čísla, jsou poskytovány do centrální evidence SLČR. Na všech úrovních evidence osobních údajů, tj. jak v SKI CLUBU BRNO tak i v rámci struktury SLČR jsou údaje zpřístupněny pouze pracovníkům, jejichž náplň práce to vyžaduje. Tito pracovníci mají přístup do informačního systému po přihlášení svých jedinečných uživatelských jmen a po zadání svého tajného hesla.

Dále pak jsou osobní údaje členů SKI CLUBU BRNO zpřístupňovány v rozsahu požadovaném příslušným poskytovatelem dotace ze státního rozpočtu k doložení splnění podmínek stanovených programy podpory sportu vyhlašovaných v kompetenci MŠMT dle zákona č. 115/2001Sb. o podpoře sportu. Pro tyto účely je poskytnutí rodného čísla povinné. Obdobně platí pro poskytovatele dotací, grantů apod. z jiných veřejných zdrojů, zejména z krajů a obcí.

Top